Jingqing Shao

  邵菁清(Jingqing Shao)

 • 学习经历:

  本科毕业于中国地质大学;

  2012年3月硕士毕业于同济大学海洋与地球科学学院。

 • 研究方向:

  河流与海洋地球化学、晚第四纪环境重建

 • E-mail:

  shaojingqing@sina.com

——————————————————————————————————————(Last Modified on Mar 1st ,2018)