Students

PhD Students

        Nicholas Ng                              Junfei Chen                              Jinniu Chen           

          Hui Wang

          Zhifei Duan

Master Students

            Songyang Ma  

           Hongmin Xu                              Zhenghua Luo 

         Zhouping Zhao                            Weibo Lai

 Alumni

           Chenyu Wang                             Chenyang Jin

 

 

Comments are closed.