Correlation-based reflection waveform inversion by one-way wave equations.2018,66.1503-1520.
by Liangguo Dong*, Zhongyi Fan, Hongzhi Wang, Benxin Chi, Yuzhu Liu.